תנאי השימוש באתר

חברת מיני פיי בע"מ ח.פ. 514283175, (להלן: "החברה) מפעילת אתר תשלומים בשם "מיני-פיי - הורים משלמים בקליק" בכתובת https://www.minipay.co.il (להלן: "האתר") המאפשר, בין היתר,להורים לשלם באמצעות כרטיס אשראי עבור תשלומים בתי"ס, תנועות נוער, קייטנות וחוגים.

האתר הוא ממשק אינטרנט המשמש להעברת כספים בין משלמים (להלן: המשלם" או "המשלמים") מצד אחד, לבין בתי עסק (להלן: "בית העסק" או "בתי העסק"), מצד שני.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

השימוש בשרות באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, למסמכים המצורפים או להפניה למסמכים אחרים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא אל תשתמש בשרות האתר.

תנאי השימוש באתר –כללי

 1. רשאי להשתמש באתר אדם בגיר, בן 18 ומעלה המחזיק כרטיס אשראי ישראלי תקף.
 2. השימוש בכרטיס האשראי יעשה בהתאם להוראות והתנאים של חברת האשראי ו/או הבנק.
 3. המשלם באתר ו/או בית העסק מצהיר בזה כי הפרטים הנמסרים על-ידו באתר הינם מלאים, מדויקים ונכונים. ידוע למשלם כי מסירת פרטים חלקיים ו/או שגויים עלולים למנוע את ביצוע התשלומים לבית העסק, והאחריות במקרה זה תחול על המשלם בלבד. ידוע למשלם כי מסירת פרטים כוזבים ו/או מטעים ו/או המהווים תרמית ו/או מצג שווא באתר מהווים משום עבירה פלילית, והנוהג כך צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 4. המשלם מצהיר כי יהיה רשאי לבצע תשלומים באתר רק לאחר שווידא כי הוא רשאי ליהנות משירותיו של בית העסק וכי בית העסק נתן הסכמתו המוקדמת להצטרפותו לבית העסק.
 5. המשלם מתחייב כי לא יעשה שימוש בתוכנה או בכל דרך אחרת שהיא על-מנת לעקוף את אבטחת האתר, להתערב ו/או לנסות להתערב בפעילות התקינה של האתר.
 6. המשלם מתחייב שלא לשלוח "סוסים טרויאנים", וירוסים, תולעים וכדומה, העלולים לפגוע בתשתית האתר ובמידע הכלול בו. ידוע למשלם כי פעולות מסוג זה מהוות משום עבירה פלילית.
 7. המשלם באתר מסכים ומאשר בזאת כי השימוש באתר נועד אך ורק לצורך ביצוע תשלומים ולא לכל מטרה אחרת, ובכלל זה איסוף מידע או נתונים על בתי העסק ו/או המשלמים באתר. ידוע למשלם כי מערכת האבטחה של האתר תחסום כתובת IP של משתמשים העושים שימוש לרעה באתר.

2. תשלומים ועמלות

 1. ידוע למשלם ו/או לבית העסק כי החברה אינה תאגיד בנקאי אלא תאגיד המפעיל ממשק לגביית תשלומים בין משתמשים לבין בתי עסק. המשלם מסכים כי החזקת הכספים ע"י החברה ממועד קבלתם מחברת האשראי ועד העברתם לחשבון בית העסק לא תזכה את המשלם ו/או את בית העסק בריבית ו/או הכנסה כלשהי בשום מקרה.
 2. המשלם מסכים ומאשר בזה כי השימוש באתר כרוך בתשלום דמי שימוש באתר. המשלם מסכים ומאשר בזה כי במקרים בהם יידרש לשלם דמי שימוש אתר, תוצג לו הודעה על כך טרם ביצוע התשלום. במקרה כזה יהיה רשאי המשלם להפסיק את תהליך התשלום באתר בלא חיוב כלשהו.

3. אחריות

 1. ידוע לגולש כי עליו לאתר את בית העסק עבורו מעוניין לשלם באמצעות מספר מיני-פיי שקיבל מבית העסק. הגולש אחראי באופן בלעדי על אימות שם בית העסק ומתבקש לבדוק את נכונות הפרטים לפני ביצוע התשלום.
 2. האחריות הבלעדית לשירותים המסופקים ע"י בתי העסק, למחיריהם, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם ולתכולתם, חלה באופן בלעדי ומוחלט על ספקי השירותים (להלן: "העסקה"). החברה לא תהא צד לעסקה ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא למימוש העסקה, ביטולה ותוצאות ביטולה.
 3. המשלם ו/או בית העסק מאשר ומסכים בזה כי החברה אינה אחראית על השימוש שיעשה בית העסק בתשלומים שיועברו לו ע"י האתר ו/או על טיב השירות הניתן ע"י בית העסק. בכל מקרה, האחריות על מתן השירות ו/או טיב השירות תחול באופן בלעדי על בית העסק.
 4. המשלם מסכים ומאשר בזה כי כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי מתן השירות ו/או טיב השירות, ככל שיהיו, יופנו אך ורק לבית העסק ולא לחברה.
 5. ידוע למשלם כי השירותים באתר ניתנים כמות שהם (as is) ולא תהיה למשלם כל טענה לגבי התוכנה, התאמתה לצרכים ספציפיים של משלם ספציפי, לגראפיקה או לפרסום המופיע באתר.
 6. זמינות השירות באתר – החברה תעשה מאמץ לוודא שהאתר ושאר השירותים יהיו זמינים בכל עת, אך שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את פעולת האתר או חלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת.
 7. בכל מקרה בו נבצר מהחברה להפעיל את האתר לזמן מוגבל או לצמיתות תהא החברה רשאית לסגור את הפעילות באתר. כמו כן רשאית החברה לבטל עסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר. במקרים אלה החברה אינה אחראית לנזקים כלשהם למשלמים ו/או בתי העסק.

4. ביטולים וטעויות

 1. השימוש באתר הינו בהתאם לחוק כרטיסי חיוב, התשנ"ו 1986. המשלם רשאי לבטל העסקה באתר בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק – "עסקה במסמך חסר": א) בסעיף זה "עסקה במסמך חסר" - עסקה בין לקוח לבין ספק, שבה לא הוצג כרטיס אשראי, או עסקה שבמסמך המעיד עליה לא צוינו פרטים כאמור בסעיף 8, או עסקה המסמך המעיד עליה לא נחתם בידי הלקוח. ב) חויב לקוח לשלם את תמורתה של עסקה במסמך חסר, והודיע למנפיק, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב שהוא לא ביצע את העסקה או שפרטי המסמך הושלמו שלא בסכום שבו התחייב הלקוח, ישיב לו המנפיק את סכום החיוב בערכו ביום החיוב, או את ההפרש שבין סכום החיוב המוסכם על הלקוח לפי הודעתו, לבין הסכום הרשום במסמך, לפי העניין, תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת הודעת הלקוח, והוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) לסעיף 6א יחולו, בשינויים המחויבים.
 2. ידוע למשלם כי ביטול עסקה מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת אי שימוש בשירות ו/או שימוש חלקי בשירות ו/או שימוש שאינו לשביעות רצונו, יעשה מול בית העסק בלבד וכי לא יפנה לחברה בבקשה לבטל את התשלום.
 3. המשלם מתחייב לבדוק את נכונות הנתונים שמסר באתר לפני ביצוע התשלום. המשלם מסכים כי אם ביצע תשלום שגוי (תשלום לבית עסק לא נכון לדוגמא) מכל סיבה שהיא, יחויב המשלם בדמי ביטול בסך 15 ש"ח בנוסף לדמי השימוש באתר במידה והיו.
 4. בכל מקרה בו חלה אי התאמה בין הסכום לתשלום שפורסם במסמכי בית העסק לבין הסכום לתשלום באתר הסכום הקובע הוא הסכום המפורסם ע"י בית העסק. בכל מקרה בו שולם סכום הנמוך מהסכום המפורסם ע"י בית העסק, רשאים בית העסק ו/או המשלם לבטל את העסקה שבוצעה או לחילופין לאפשר למשלם לשלם עבור ההפרש בין המחיר המפורסם ע"י בית העסק למחיר ששולם באתר.

5. אבטחת מידע והצהרת פרטיות

 1. השימוש באתר מתאפשר ללא הורדת תוכנה וללא רישום כמנוי. כל משתמש ששילם באתר יקבל שם משתמש וסיסמא לדואר האלקטרוני שימסור באתר. המשתמש יוכל לצפות יוכל בפירוט התשלומים שביצע ולשחזר אישורי תשלום באמצעות שם המשלם והסיסמא שקיבל.
 2. בעת בחירת בית העסק עבורו מבקש המשלם לשלם יתבקש המשלם להזין שם ות.ז. של ילדיו ו/או שלו. כמו כן בעת המעבר לדף התשלום יתבקש המשלם לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי כמפורט באתר. יודגש, כי המשלם מוסר פרטים אלה מרצונו החופשי והינו מודע לכך כי ללא מסירת מידע זה לא יוכל להשתמש באתר.
 3. פרטי המידע הנמסרים על-ידי המשלם מאובטחים ומוצפנים באמצעים המקובלים בשוק .נתוני כרטיס האשראי אינם נשמרים. הינך מתבקש לבדוק לפני הכנסת הנתונים את קיומו של המנעול בשורת הכתובת. עמ"נ למנוע מקרים של הונאות ו/או הודעות דיוג, החברה מתחייבת שלא לפנות למשתמש בבקשה לקבלת שם המשלם והסיסמא. המשלם מתחייב שלא למסור פרטים אלה לגורם כלשהו. כמו כן החברה מציעה למשלם להיכנס לאתר באמצעות הקשת כתובת האתר בלבד ולא במענה לדוא"ל כלשהו הנשלח אליך ע"י גורם שלישי ומצרף את כתובת האתר. המשלם מצהיר כי ידוע לו כי למרות האבטחה באתר קיימים מקרים של כוח עליון ו/או פריצה לאתרים שאינם בשליטת החברה ובמקרים אלה עלולים להיחשף הנתונים שמסר באתר. המשלם מסכים כי במקרים אלה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו.
 4. המשלם מצהיר כי לשם ביצוע התשלומים באתר, בית העסק רשאי למסור לחברה מידע הדרוש לחברה לצורך תפעול האתר ובכלל זה סכומי התשלום לבתי העסק, הנחות חריגות למשלמים וכדומה. והמשלם נותן הסכמתו לכך.
 5. המשלם מסכים כי הפרטים שמסר באתר יועברו לבית העסק ו/או לחברת האשראי לשם ביצוע העסקה. כמו כן המשלם מסכים כי פרטיו האישיים, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלו לא יעברו לצד ג' כלשהו זולת אם נתן הסכמה מפורשת לכך. המשלם מסכים כי לחברה מוקנית הזכות לשלוח אליו דואר אלקטרוני ו/או הצעות מסחריות מעת לעת אלא אם ביקש אחרת. המשלם מסכים ומאשר בזה כי בעצם מסירת הפרטים הוא מוותר כלפי החברה ו/או בית העסק ו/או חברת האשראי על כל טענה של פגיעה בפרטיות כמובן בחוק הגנת הפרטיות (תשמ"א 1881)

6. הודעת תשלום, אישור תשלום, חשבונית מס

 1. לאחר ביצוע התשלום וקבלת האישור מחברת האשראי תוצג למשלם הודעת אישור תשלום באתר הודעה זו תשלח גם לדואר האלקטרוני שמסר המשלם. מסירת קבלה ו/או חשבונית מס עבור התשלום על השירות הינן באחריותו הבלעדית של בית העסק.
 2. במקרה של תשלום עמלה באתר תשלח לדוא"ל שמסרת גם חשבונית מס.

7. זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. אתר "מיניפיי – הורים משלמים בקליק" הינו הקניין הרוחני הבלעדי של חברת מיני פיי בע"מ. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר או בחלקיו, בתכנים המוצגים באתר, במבנה האתר, בגראפיקה ובסמלים המוצגים באתר מבלי לקבל אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה.

8. הדין הנוהג

 1. כל העסקאות והתשלומים המתבצעים באתר מיני-פיי כפופים לדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית מוקנית לביהמ"ש בתל-אביב בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולתקן את תנאי השימוש מעת לעת. שינוי זה יהיה תקף מיד עם הופעתו באתר .